EUROPESE LOBBY VAN PMSE EN PEARLE WERPT VRUCHTEN AF

Tijdens de World Radio Conference (WRC) van november 2015 is vastgelegd dat bandbreedtes ook kunnen worden toegewezen aan secundaire gebruikers voor toepassingen op het gebied van ‘broadcast en programme making’. Dat was een kleine overwinning die nu al resultaten begint op te leveren. PMSE Nederland heeft Pearle – de Europese Federatie voor podiumkunstorganisaties die alles bij elkaar 7000 theaters en podiumkunstorganisaties in alle disciplines vertegenwoordigd – de input geleverd om stevig te lobbyen voor betere afspraken over de bandbreedte van 470–790 Mhz. De situatie is nog steeds niet rooskleurig maar ziet er na deze gezamenlijke inspanningen in ieder geval beter uit dan direct na de WRC 2015 was te voorzien.

EU besluit over 470 – 790 MHz

De afgelopen maanden is er schot gekomen in de besluitvorming rond de bandbreedtes van 470-694 MHz en van 694-790 MHz. De lidstaten zijn het met elkaar eens geworden, evenals de Industry Committee van het Europese Parlement. In maart zal de tekst ter stemming voorliggen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. In mei wordt het besluit dan door de Raad bekrachtigd.

De 470-790 MHz wordt momenteel veel gebruikt voor digitale televisie-uitzendingen en draadloze microfoons, bijvoorbeeld in theaters, concertzalen en live-evenementen of andere evenementen, zoals sport. Het is de bedoeling dat de 700 MHz-band uitsluitend voor mobiele toepassingen beschikbaar komt.

Wat houdt het besluit in?

 1. De 694-790 MHz zal worden vrijgemaakt voor draadloze breedband. Concreet wordt de lidstaten gevraagd om deze bandbreedte vanaf 2020 vrij te maken. Als een lidstaat niet in staat is aan de deadline van 2020 te voldoen mag deze de herverdeling vertragen tot maximaal twee jaar in gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld om financiële redenen, of vanwege schadelijke interferenties als gevolg van onopgeloste grensoverschrijdende coördinatieproblemen.
 2. Om de audiovisuele sector op de lange termijn meer zekerheid over de regelgeving te geven, zullen omroepdiensten in het frequentiegebied van 470-694 MHz ten minste tot 2030 prioriteit houden, op basis van nationale behoeften. De lidstaten kunnen dit frequentiegebied voor andere doelen inzetten, waaronder mobiele internetdiensten, maar dit gebruik moet samen kunnen gaan met de broadcastbehoeften.
 3. Alle EU-landen moeten uiterlijk in juni 2018 een nationaal stappenplan vaststellen, waarin wordt aangegeven hoe zij de beslissing zullen implementeren. Deze stappenplannen zijn openbaar.

Het voorstel van de Commissie om de 700 MHz vanaf 2020 beschikbaar te stellen voor mobiel internet, met de mogelijkheid van 2 jaar vertraging, is volgens de EU uiterst belangrijk voor de digitale economie. Het maakt de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten mogelijk en het zal in de komende jaren van cruciaal belang zijn voor een succesvolle uitrol van 5G.

Deze overeenkomst tussen de Raad en het Europees Parlement brengt enig evenwicht tussen enerzijds de stijgende vraag naar mobiele breedbandtoepassingen en anderzijds de noodzaak om adequate bandbreedte voor televisiediensten te blijven garanderen. Dat laatste omvat PMSE-gebruik van draadloze microfoons e.d..

Door dit besluit zal Europa in vergelijking met de rest van de wereld de grootste bandbreedte voor mobiele telecomtoepassingen beschikbaar hebben, in totaal 1260 MHz .

Wat is het belang voor de PMSE-sector?

 1. Het voorgenomen besluit creëert rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Hierdoor kan de sector weer investeringen in draadloze apparatuur plannen, rekening houdend met de hierboven vermelde data (2020, met een mogelijke verlenging tot 2022 voor het 700 MHz gebied en 2030 voor het gebied onder de 700 MHz).
 2. De EU biedt de lidstaten de mogelijkheid, op grond van de Europese regels voor staatssteun, om financiële compensatie voor eindgebruikers te verstrekken (artikel 5).
 3. De definitieve tekst verwerpt het idee om ‘downlink-only’ toegang aan de mobiele operators in de banden onder 700 MHz te geven, zoals oorspronkelijk door de Europese Commissie voorgesteld. Deze aanpak zou grote invloed hebben op het gebruik van draadloze microfoons, die niet langer gegarandeerd storingsvrij zouden kunnen werken.
 4. Dit EU-besluit volgt de besluiten die zijn genomen tijdens de World Radio Conference in 2015. Het betreft Regio 1, waartoe Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Rusland behoren. De besluiten betreffen de verdeling van de UHF-band voor mobiele, omroep- en PMSE-toepassingen.
 5. Alle EU-instellingen benoemen nadrukkelijk de culturele waarde van het spectrum.(“Het feit dat spectrum ook voor culturele uitingen van belang is”)

Volgende stappen

Zoals bovenaan genoemd is er eerst de formele goedkeuring door het Parlement en vervolgens door de Raad (akkoord in eerste lezing). Deze procedure zal naar verwachting in april 2017 worden afgerond, waarna de EU de tekst zal publiceren. Het besluit treedt 20 dagen na de bekendmaking in werking.

Intussen is de Radio Spectrum Policy Group (RSPG), een belangrijk adviesorgaan van de EU-wetgeving, bezig een advies op te stellen over een langetermijnstrategie voor de vereisten van het toekomstige PMSE-spectrum. Dit advies zal de ontwikkelingen van het huidige gebruik (de verschillende frequentiegebieden, verschillende scenario’s) beschrijven. Het zal ook rekening houden met de groeiende behoefte aan het delen van spectrum. Voorts zal het strategische keuzes benoemen. Het toepassingsgebied is zowel audio als video PMSE. Het advies zal naar verwachting een ‘roadmap’ met de uitgangspunten en best practice-benaderingen omvatten.

Visie PMSE op toekomstige ontwikkelingen

De geboden oplossing voor PMSE-toepassingen in de jaren tussen 2017 en 2020 en na 2020 is niet duidelijk. Wij maken ons ernstige  zorgen over de economische, sociale en culturele gevolgen van dit toekomstig wegvallen van de 700 Mhz-band en het ontbreken van alternatieven voor PMSE-gebruikers.

Naar onze mening worden de gevolgen van het wegvallen van de frequenties voor o.a. draadloze microfoons door de overheid ernstig onderschat.

Bij eerdere wijzigingen (o.a. het bestemmen van de 800 MHz) zijn er slechts tijdelijke en geen structurele en concrete oplossingen gevonden. We eisen nu wel structurele oplossingen voor de bedreigingen die ons werk onmogelijk gaan maken, werk dat publieke belangen  (zowel economisch, maatschappelijk als cultureel) dient. Er moeten concrete oplossingen worden gezocht en gevonden voor de ca. 84 MHz (per locatie) die opnieuw weg gaat vallen.

Daarnaast  bevelen we aan dat PMSE-gebruik in de UHF-band onder de 700 MHz gegarandeerd wordt tot alternatief bruikbaar spectrum toegewezen is (voorstel van EU commissie Lamy: minstens 2030).

Wat vinden we van de voorgestelde maatregelen?

Het wegvallen van de 700 MHz voor ethertelevisie en de beschikbaarheid hiervan voor mobiele breedband-toepassingen heeft nadrukkelijk grote gevolgen voor de beschikbare frequentieruimte voor onze toepassingen. Er wordt gezocht naar alternatief spectrum. Tot nu toe is er geen structurele en concrete oplossing geboden en lopen we dus gevaar. In de figuur hiernaast is duidelijk te zien dat in de afgelopen én komende jaren het beschikbaar spectrum afneemt, terwijl juist veel spectrum nodig is voor ons werk.

Wat hebben we nodig?

Een reguliere opnamedag in stad of studio vraagt makkelijk 72 MHz aan PMSE-toepassingen op verschillende locaties. Zodra er een wat groter televisieprogramma wordt opgenomen of een evenement staat, is al snel 150 MHz nodig op verschillende locaties.  En bij een groot evenement kan 250 tot 300 MHz nodig zijn.

Voor het hele land hebben we dan ook geformuleerd:

-36 Mhz beschikbaarheid op elke plek

-72 MHz beschikbaarheid op  locaties waar mensen bij elkaar komen

-144 MHz beschikbaar in studio’s en evenementenlocaties

-Er is meer spectrum nodig voor bijzondere gebeurtenissen: indicatief 250 MHz.

Uiteraard begrijpen we dat we met andere toepassingen en technologieën te maken hebben, waarbij onze stelling is dat we naast elkaar moeten kunnen bestaan en ons werk moeten kunnen doen. Dus zowel de oplossingen voor breedband mobiel gebruik als de PMSE-sector moet in de toekomstvisie worden beschreven.

De PMSE-sector heeft al enige keren door verandering van spectrum hoge kosten ondervonden: spectrumwijzigingen leidden tot het onbruikbaar worden van apparatuur waardoor investeren in nieuwe apparatuur noodzakelijk werd. Het is van essentieel belang dat de PMSE-sector niet verder financieel wordt verzwakt door het aanstaande verlies van de 700 MHz-band. De PMSE-sector verwacht dan ook een goede compensatie en overgangsregelingen bij het intreden van andere technieken in de 700MHz.

Om tegemoet te komen aan het nieuwe frequentieverlies van de PMSE-sector zullen nieuwe kwalitatief en kwantitatief vergelijkbare frequenties moeten worden gevonden, hetzij in de UHF-omroepband zelf hetzij in andere frequentiebanden.

Verscheidene leiders van de omroepen en facilitaire bedrijven, de vertegenwoordigers van theater- en evenementenmakers, alsmede de beroepsorganisaties roepen de beleidsmakers op om een ​heldere strategie voor Europese audiovisuele faciliteiten te ontwikkelen en onze productiemiddelen te behouden, nu en in de toekomst. Het beleid van de toewijzing van zendfrequenties is een van de hoekstenen van productie (PMSE)  en distributie (via DVB-T) van programmacontent.

Van incidentele acties naar langdurig beleid

De behoefte van 250 mHz voor grotere evenementen is niet incidenteel maar juist structureel en langdurig. Willen we nationaal en internationaal mee blijven komen, dan moet er op nationaal én internationaal niveau goed meerjarig beleid worden ontwikkeld. Dan wordt het voor fabrikanten mogelijk apparatuur voor de toegewezen frequenties te ontwikkelen. Met de genoemde wijziging die reeds per 2020 in zou gaan loopt de sector dan ook nadrukkelijk ernstig gevaar.

De PMSE-sector probeert te innoveren maar heeft momenteel nog te weinig duidelijkheid in welke frequenties geïnvesteerd kan worden (ECO FM51)( *5); dit wordt mede bepaald door Europese richtlijnen. We hebben behoefte aan een gericht en specifiek beleid t.a.v. PMSE en de audiovisuele sector, ter bevordering van gerichte innovatie en benodigde investeringen in Europa.

In overleg met de PMSE-sector moeten plannen ontwikkeld worden om het frequentieverlies dat ontstaat door het wegvallen van de 700 MHz band (en al eerder ontstond door het wegvallen van de 800 MHz-band) structureel voor de sector op te lossen, ook na het verlopen van de vergunningen in Nederland na 2017. Daarbij moet aangesloten worden bij lopende internationale initiatieven en onderzoeken. We hebben de stem van de overheden bij dit Europese en feitelijk  wereldwijde vraagstuk nadrukkelijk nodig.

Oproep aan besluitvormers

Wij roepen besluitvormers op om hun uiterste best te doen voor:

 1. De verankering en ondersteuning van het recht op toegang tot strategische middelen, zoals frequenties en andere diensten ten behoeve van de sectoren cultuur en creativiteit. Plaats de sectoren cultuur en creativiteit in het hart van de doelstellingen voor de strategie van een interne digitale markt.
 2. Stimuleer en ondersteun de ontwikkeling van nieuwe technieken. Maak beleid zichtbaar voor werkgevers, werknemers en het algemene publiek en stimuleer verdere vernieuwing, zodat de ontwikkeling gestuurd wordt op basis van goede kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van inhoud .
 3. Houd aandacht voor business-modellen, investeringen en financiering, om te zorgen voor een duurzaam niveau van participatie en bedrijfsinvesteringen in zowel productie, infrastructuur als innovatie gericht op het behoud van toepassingen in onze sector. Houd bij verschuivingen in de beschikbaarheid van strategische middelen, zoals de beschikbaarheid van frequentieruimte, aan de hand van studie aandacht voor de impact van bepaalde beslissingen o.a. richting functionaliteit, groei en werkgelegenheid.
 4. Houd rekening met het toegankelijk houden van vrije media en faciliteer ook de frequenties die nodig zijn om in geval van een calamiteit de bevolking deugdelijk te kunnen informeren. De zogenaamde “lineaire TV ” speelt een belangrijke rol bij de productie en verspreiding van audiovisuele inhoud. Vrije uitzending zorgt ervoor dat EU-burgers toegang hebben tot een universele, kwalitatieve dienst die een centrale rol speelt in het bevorderen van de culturele diversiteit in de audiovisuele sector. Dit geldt ook voor het maken van deze programma’s door de PMSE-sector
 5. Werkgevers en werknemers in de PMSE-sector vinden dat beleidsvoerders moeten gaan denken over een echt Europees beleid waarin de aspecten persvrijheid, cultuur en creativiteit in de audiovisuele sector worden meegenomen in een visie op deze kwestie van steeds afnemende frequenties voor o.a. draadloze microfoons.
 6. En tenslotte: laat u niet misleiden door teveel vragende breedband-telecom-ontwikkelaars. In de huidige berekeningen van traffic-demand en beschikbare frequenties is over het algemeen een te grote vraag beschreven. Het toenemen van datagebruik wil niet automatisch zeggen dat meer frequenties nodig zijn.

Kostenraming aanschaffen nieuwe apparatuur

In Nederland hebben wij naar schatting 250.000 gebruiksunits die door de opeenvolgende besluiten zijn of worden geraakt. De prijs die bij vervanging speelt varieert. Voor een simpel amateurgebruik is een goed éénkanaals-systeem al voor een paar honderd euro te koop. Voor professioneel gebruik gaat het om duizenden euro’s per kanaal. De totale last voor de gebruikers in Nederland is naar schatting te begroten op

Aantal Soort systeem Prijs per systeem
200.000 eenvoudige systemen € 300
40.000 medium systemen € 700
9.000 professionele systemen € 3.000
1.000 specialistische systemen € 10.000
250.000 Totaal dus ongeveer € 125.000.000

 

Het is lastig te beoordelen hoeveel systemen er precies zijn en wat ze precies kosten. Maar een indicatie van onze schade levert dit zeker op. Het lijkt veel geld, maar is niet veel t.o.v. de miljarden die de overheid binnen krijgt in het kader van de veilingen van deze, voor ons broodnodige, frequenties.